ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ (เวอร์ชั่นปกแข็ง)เนื้อหาของหนังสือ สื่อการสอนภาษาอังกฤษเล่มนี้ ประกอบไปด้วยการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน อาทิเช่น บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ที่เน้นทัึกษะการฟัง-ทักษะการพูด และทักษะการอ่าน เข้าใจหลักพื้นฐานการเขียนจากบทความเชิงสารคดีสั้นๆ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทบทวนและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง...ดูตัวอย่างข้างในหนังสือ