1,000 Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ


คนไทยมักจะเกิดอาการงงงวย เมื่อเจ้าของภาษา ใช้คำสำนวนและศัพท์สแลงต่างๆ หากแปลแบบตรงตัว ก็จะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนจนกลายเป็นการเข้าใจผิด และนำไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสารไปในที่สุด

1,000 Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ จะช่วยให้ผู้อ่านคนไทยสามารถ จูน คลื่นความคิดให้ตรงกับฝรั่ง เมื่อต้องสนทนากัน โดยผ่านสำนวนที่น่าสนใจ และใช้บ่อยทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน พร้อมตัวอย่างบทสนทนากว่า 2,000 ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นบริบทการใช้ สามารถเข้าใจความหมาย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ชมวีดีโอตัวอย่างที่นี่